Thaiticketmajor.com : Your Ticket to Great Entertainment :
Thaiticketmajor.com
'' ลงทะเบียน ''
00 You are here : Home > Our Policies >
English Version
ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

1.
บริษัท Thaiticketmajor จำกัด ได้จัดทำเงื่อนไขการใช้บริการนี้ขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้บริการ รวมทั้งเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆในการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com

2.
ข้อควรปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
กฎในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจาก Thaiticketmajor.com ต้องปฏิบัติดังนี้
i. ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น
ii. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย, ข่มขู่คุกคาม, กล่าวร้าย, หมิ่นประมาท, ละเมิดต่อสิทธิ, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น
iii. ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท Thaiticketmajor จำกัด

3.1 การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com
ทางบริษัทฯขอสงวนลิขสิทธื์ต้นฉบับทั้งหมดของ www.thaiticketmajor.com ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร, กราฟฟิก, การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่บริษัทฯจัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่สมาชิก
ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล
ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆทั้งสิ้น

3.2
การอัพโหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com
ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆบนเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว
ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้
ผู้ใช้บริการยอมรับให้ผู้ใช้บริการรายอื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ รวมทั้งยอมรับให้ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ในการแก้ไข, ปรับปรุง, ทำซ้ำ, เผยแพร่, จำหน่าย ข้อมูล และสารสนเทศต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้

4.0
ข้อกำหนดในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆของผู้ใช้บริการ
ในการใช้บริการต่างๆจากทางบริษัทฯ ผู้ใช้บริการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบต่อการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

5.0
ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อห้ามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆของเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ได้ระบุ และกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ 4.2 และถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆรวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัท Thaiticketmajor.com

6.0
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บ
เนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศต่างๆบนเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งาน ของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม, ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางบริษัท Thaiticketmajor ด้วย

7.0 สรุป
เงื่อนไข, ข้อตกลง และกฎในการใช้บริการของ www.thaiticketmajor.comm นี้กำหนดโดย บริษัท Thaiticketmajor จำกัด โดยถือเป็นข้อยอมรับร่วมกัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ด้วย

8.0
ข้อบ่งใช้
ข้อกำหนดต่างๆนี้ ใช้สำหรับกรณีที่กล่าวมานี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีอื่นใดได้
โยบายการใช้บริการจอง /ซื้อบัตร จาก Thaiticketmaster.com

เมื่อใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทางบริษัทฯถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ จากทางบริษัท Thaiticketmajor จำกัด เรียบร้อยแล้ว

1.
กรุณารับบัตรที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ ณ จุดจำหน่าย ของ Thaiticketmajor ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น.

2.
สำหรับการซื้อบัตรผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวก และปลอดภัยของการใช้บริการกรุณาปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ

3. เงื่อนไขในการรับบัตร :
ะบบ การรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริการ K-Payment Gateway
โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
THAITICKETMAJOR : Your Ticket to Great Entertainment :
 
Central
Visa
Citibank
NOD32
 
 
  Copyright © 2000-2007 THAITICKETMAJOR Back to the topBack to the top000